Ansvarsfulla investeringar

Falk & Partners huvudsakliga uppdrag som rådgivare är att långsiktigt maximera avkastningen till lägsta möjliga risk utifrån varje enskild kunds avkastningsmål och riskpreferens. Inte sällan finns också specifika krav om ansvarsfull rådgivning utifrån miljö, etik och bolagsstyrning.

Vi har stor erfarenhet av rådgivning gentemot investerare med specifika riktlinjer och policys inom ansvarsfulla investeringar. Dessa parametrar är integrerad i samtliga av våra analys- och beslutsprocesser i rådgivningen. För att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet följer vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). PRI lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG (”Environmental, Social and Governance”). Förutom att driva på utvecklingen inom ESG-området bidrar FN PRI också till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet inom ESG-frågor mellan ansvarsfulla investerare världen över.

PRI: Sex principer för ansvarsfulla investeringar

  1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
  4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

 

VAD INNNEFATTAS OCH EXKLUDERAS INOM ANSVARSFULLA INVESTERINGAR?

Att investera ansvarsfullt innebär att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. I de flesta avseenden respekterar välskötta bolag internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Idag är också hållbarhet en central del i många bolags affärsmodell. Företrädesvis återfinns fler av dessa bolag i utvecklade länder, som exempelvis i Norden, medan det är svårare att analysera enstaka bolag i fonder som är inriktade på exempelvis tillväxtmarknader.

Bolag som bryter mot mänskilda rättigheter eller verkar inom branscher som omfattar alkohol, tobak, militär utrustning, pornografi, spelverksamhet och fossila bränslen exkluderas. Det finns också bolag som bidrar genom digital distribution av nämnda branscher, exempelvis mediebolag och hotell.

ATT PROAKTIVT VERKA SOM ANSVARSFULL INVESTERARE

Som ansvarsfull investerare är ett första stega att helt exkludera företag som bryter mot ESG. Nästa steg är att investera proaktivt för en bättre värld. Det finns idag både enskilda bolag och fonder med aktivt fokus på att bidra till barns rättigheter och miljö. På obligationsmarknaden växer efterfrågan på gröna obligationslån. Det är obligationer där huvuddelen av finansieringen har en stark miljöanknytning, exempelvis projekt med avsikt att minska koldioxidutsläpp.