Finansiella instrument

Finansiella instrument – alla typer av instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden. Så som aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, warranter etc. Företag som är i behov av nytt kapital, söker sig gärna ut på den finansiella marknaden där de kan utfärda finansiella instrument.

Finansiella produkter

De flesta finansiella instrument förpackas, av bankernas ingenjörer, till finansiella produkter. Och som ett resultat av teknologins möjligheter i kombination med den globaliserade finansmarknaden, blir konkurrensen, olika finansiella produkter emellan, extremt hård. För förpackningsingenjörerna handlar förpackningsteknologin, idag, framförallt om att nischa produkten och på ett innovativt sätt förpacka och distribuera olika mönster i förhållande till avkastning och risk. För investeraren handlar det om att ta sig igenom en relativt snårig djungel av olika produktinvesteringsmöjligheter, i vilken man bör ha djup förståelse kring vinstintressen hos olika parter, avgifter, möjlig avkastning i förhållande till risk etc.

Investeringsförståelse

Globaliseringen och den allt mer komplexa finansmarknaden ställer inte bara högre kraven på produktmakarna. För en potentiell investerare i finansiella produkter, bör man förstå att produkterna, i första hand, är konstruerade för att ge skaparen, dvs bankerna, högsta möjliga profit. För att en produkt skall maximera sin lönsamhet för bankerna, bör självfallet också investeraren, för att förbli en trogen kund, uppnå en god avkastning på sin investering. Dock kan det vara svårt att få grepp om de faktiska avgiftsstrukturera i dessa finansiella produkter. Ofta handlar det, för en lekman, om mycket komplext utformade produkter, där köpkostnaden i förhållande till potentiell framtida avkastning inte alltid är självklar.

Fundamentalt är att man alltid får betala extra för en finansiell produkt, oftast genom en köpavgift och/eller en årlig avgift. Det som gynnar investeraren när denna köper en finansiell produkt framför t ex en enskild aktie, är att investeraren kan begränsa sin risk. Man betalar alltså extra för att begränsa sin risk och därmed minimera en potentiell förlust.

Tyvärr är det vanligt att en investerare har en något felaktig uppfattning om vilka risker man bör ta gällande sina placeringar. Därför bör de allra flesta ta hjälp av en opartisk rådgivare som genom en behovsbedömning kan utröna vilka produkter och investeringslag som är att föredra.

Vad finns det för finansiella instrument?

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Som aktieägare har man rätt till del i bolagets vinst samt utdelning och rösträtt på bolagsstämman, vilket är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. En aktie har ett nominellt värde som bestäms när aktiebolaget bildas eller vid nyemission. Som aktieägare får man avkastning på sin investering på två sätt, dels genom en årlig utdelning och dels genom att aktiekursen går upp. De aktiebolag som finns på börsen är bolag som är publika, vilket innebär att vem som helst kan välja att vara aktieägare då aktierna handlas publikt. Aktiemarknaden är också väldigt likvid vilket innebär att man kan sälja sitt innehav på några minuter.

När man köper och säljer aktier betalar man en courtageavgift . Courtageavgiften är en ersättning till mäklaren som genomför affären och är procentuell på summan man handlar för. Det är alltid ett minimicourtage, en fast summa, som tillämpas om man handlar aktier för en mindre summa pengar.

Private Equity

Det har på senare tid blivit populärt att köpa in sig i aktiebolag som inte är noterade på en börs. Denna typ av investering kallas private Equity, vilket innebär att man köper aktier i ett bolag som i sin tur köper andelar i privatägda oftast större aktiebolag. Fördelen med denna typ av investering är att ägarna till private Equity bolaget har en högre kompetens om hur bolagen kan expandera och kan även tillföra finansiella muskler som hjälper företaget att expandera i en snabbare takt. En investering i en privat Equity fond kräver ofta större ekonomisk insats än vid köp av aktier i ett noterat bolag. Likviditeten är oftast dålig vilket innebär att om man vill sälja sitt innehav, måste man först hitta en annan köpare ”manuellt”, vilket kan ta lång tid. Placeringar i Private Equity kan i många fall vara förknippat med lite högre avgifter än vid en investering i aktier eller fonder. Man betalar för att exponera sig mot en annars svåråtkomlig marknad.

Obligationer

En obligation är ett lån, en skuldförbindelse eller ett värdepapper som kan köpas eller säljas på obligationsmarknaden. En obligation löper med en fast kupongränta, eller ger en liknande avkastning under en bestämd tid. Man brukar även säga att en obligation är ett räntepapper.

Det finns två slags räntepapper: obligationer och diskonteringspapper.  En obligation kan löpa med en fast kupongränta medan diskonteringspapper ger innehavaren sin avkastning genom att lösas in för ett högre belopp än de emitterades till. Obligationer handlas på obligationsmarknaden och diskonteringspapper, som till exempel statskuldsväxlar handlas på en penningmarknad. Alla obligationer har sex viktiga egenskaper: löptid, nominellt värde, rating, kupongränta och eventuell optionalitet. Obligationens nominella värde är det belopp som innehavaren får när lånet betalas tillbaka.

Marknaden för företagsobligationer växte kraftigt efter finanskrisen 2008. Detta för att företagen fick svårare att låna från bankerna och gav då istället ut obligationslån till investerarna som får en fast ränta, räntan på lånet är beroende av företagets finansiella ställning. Till skillnad från att köpa aktier i företaget så påverkas inte räntan på obligationen om det går sämre för företaget. Om företaget går i konkurs och hamnar på obestånd förlorar investeraren sina pengar.

Fonder

En fond är en korg av många aktier, obligationer, optioner eller andra värdepapper som ägs gemensamt av andelsägarna. Fonden förvaltas av professionella portföljförvaltare som har specifik kunskap om den marknaden de investerar i. Fonder är den mest populära finansiella produkt som finns. I princip alla äger en fond på något sätt, framförallt genom pensionen.

En fond är ingen juridisk person och har därför varken skyldigheter eller rättigheter. Egendom i en fond kan inte utmätas. Andelsägarna svarar inte för fondens förpliktelser. En fond kan ha olika inriktningar – land, region, globalfond, olika branscher, småbolagsfonder, index eller att fonden enbart investerar i företag med etisk inriktning. Dessa temafonder lägger ett stort ansvar på den individuella investeraren eftersom investeraren själv måste ta beslut om när exponeringen till enskilda teman är önskvärt och hur stor denna exponering skall vara. Andra typer av fonder hjälper investeraren med dylika beslut. De kallas Absolut Avkastade Fonder.

En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. För en investerare kan en aktiefond vara ett bra alternativ till att själv direkt placera i aktier. Detta då det kan vara svårt att avgöra vilka specifika aktier man skall köpa i till exempel Kina.

Att äga en fond är i många fall mer kostnadseffektivt än att köpa aktier, trots att det är en årlig avgift. Köper man aktier har man har en köpavgift varje gång man köper en aktie, även då köpavgiften är procentuell, finns det en miniavgift som måste betalas, denna brukar ligga kring 100 kr. Och eftersom man, på grund av olika riskfaktorer, bör sprida sitt sparkapital i många olika aktier, kommer köpavgiften procentuellt att bli mycket högre än fondens årliga avgift – även om man enbart spar några tusen kronor per månad.

Hedgefond

En hedgefond är en fond som har friare placeringsinriktning än en vanlig aktiefond och kan även kallas specialfond. Friare placeringsinriktning kan innebära att fonden har möjlighet att enbart investera i ett fåtal aktier till att den tar negativa positioner och därmed även kan ge positiv avkastning vid en börsnedgång. Många hedgefondsförvaltare har som målsättning att hedgefonden skall vara absolut avkastande vilket innebär att fonden skall ge positiv avkastning oavsett aktiemarknadens utveckling. Det kan vara fördelaktigt att placera en del av sitt kapital i en hedgefond, där den då verkar för att skapa lägre risk i portföljen. Hedgefonder tar i många fall ut en prestationsbaserad avgift förutom den årliga avgiften. Det kan exempelvis vara 20 % av avkastningen, minus en tröskelränta som brukar ligga kring 2-4%. Om hedgefonden genererar god avkastning får förvaltaren alltså extra bra betalt samtidigt som förvaltaren inte får något extra arvode om presterad avkastning ligger under tröskelräntan.

Strukturerade produkter/Aktieobligationer

Strukturerade produkter är en finansiell produkt som har växt kraftigt de senaste åren. Kapitalinflödet i strukturerade produkter var, 2009, högre än i vanliga fonder. Det som är mest populärt inom strukturerade produkter, och då främst bland aktieobligationer som är störst inom denna familj, är att man kan satsa mot en aktiemarknad till lägre risk än genom att köpa aktier eller en aktiefond.

Aktieobligationer är ett värdepapper som fungerar som en obligation, fast utan kupongränta. Avkastningen är istället kopplad till hur börsen eller ett visst index utvecklas. Skulle börsen eller det underliggande indexet falla får innehavaren tillbaka det nominella värdet på obligationen.  En aktieobligation kombinerar alltså aktien, eller det underliggande indexets avkastningsmöjlighet, med obligationens lägre risk.

Strukturerade produkter erbjuder stora möjligheter för dig som vill kombinera en lågrisk-investering med bra avkastningsmöjligheter. I jämförelse med exempelvis aktier är förlustriskerna begränsade för de produkter som är kapitalskyddade. Vinstmöjligheten ryms inom ramen för optionen, vilken ger exponering mot det valda tillgångsslaget. Optionsdelen innebär alltid en risk då det aldrig finns någon garanti för att den utvalda branschen eller marknaden utvecklas positivt. Men i och med att obligationsdelen återbetalas är risken begränsad. Avkastningsmöjligheten och kapitalskyddet är beroende av att utgivaren kan fullgöra sina åtaganden på förfallodagen. Med detta menas att en bank är garantigivare på obligationen . Går dock banken i konkurs, förlorar investeraren sina pengar. Det är relativt ovanligt att en stor bank går i konkurs och därmed betecknas detta som en lågriskinvestering.

Det finns även strukturerade produkter med högre risk, dessa har inte samma kapitalskydd som en aktieobligation. Dock kan risken vara avsevärt lägre än att direkt äga aktier eller aktiefonder.

Option

En option är ett derivatinstrument, vilket innebär att det finns en underliggande vara eller en tillgång som styr prissättningen av optionen. Att handla med optioner innebär egentligen att handla med sannolikheter. Genom optioner kan man således öka sin risk i en portfölj eller minska den . Det innebär att man med hjälp av optioner kan tjäna pengar även på en stillastående och en fallande börs. En option ger innehavaren rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja en underliggande vara till ett i förväg bestämt pris (lösenpris) – innan eller vid en bestämd tidpunkt. Utfärdaren (säljaren) av en option har skyldighet att köpa eller sälja den underliggande varan.  Aktieoptioner är den mest vanliga formen av optioner, där en viss aktie är den underliggande varan. Optioner kan användas för att få en stor hävstång på insatt kapital. Anta till exempel att Volvo handlas i 100kr och en köpoption med lösenpris på 90 kronor kostar 10 kronor. Om man tror att aktien kommer att stiga kan man välja mellan att investera i aktien eller att köpa köpoptioner i Volvo. Om Volvo stiger med 10 kronor till 110 kronor ger det en avkastning på 10/110= 10 % om man äger aktien. Om aktien stiger till 110 kronor innebär det att optionen ökar till 20kr. Om man äger optionen ger det då en avkastning på 10/10=100 %.

ETF, open end certifikat m fl

Dessa produkter är det senaste inom finansiella produkter och är på stark frammarsch. Produkterna är börshandlade och har ofta mycket god likviditet och följer ett index. Indexet är ofta en korg av finansiella instrument, enskild aktie eller råvara (oftast med ett exotiskt inslag). Det exotiska inslaget kan vara i form av att man investerar i svenska börsens index fast med dubbel eller fyrdubbel effekt. Detta innebär att om börsen går upp 1 % tjänar investeraren 2 % om denna valt en ETF med dubbel risk. Med dessa instrument har framförallt investeringsmöjligheterna i olika råvaror ökat, vilket är positivt då råvaror ofta har låg korrelation och samverkan med aktier – man kan såldes sprida sina risker ytterligare.