Vår investeringsprocess

Bakgrund till vår strategiska investeringsprocess

En lång väg tillbaka – vikten av att undvika stora förluster

Grundläggande element för att lyckas skapa en hög avkastning över tiden är att undvika stora förluster. Att hitta placeringar med acceptabel risk som kan återhämta stora förluster är mycket svårt.

Om man investerar i en aktie som oväntat tappar 40 % på grund av exempelvis en vinstvarning eller negativa händelser, måste förvaltaren hitta en investering som ger 67 % för att enbart komma tillbaks på samma nivå som innan förlusten, vilket är lättare sagt än gjort.

En hög volatilitet skapar periodvis stora förluster, vilket är förödande i strävan i att skapa en långsiktigt hög avkastning.

Nedan är ett exempel på 3 olika portföljer som alla givit olika avkastningar under en period på 4 år. Genomsnittsavkastningen över de 4 åren är den samma för alla 3 portföljerna. Summan av årsavkastningen är 32 % för var och en av de tre portföljerna. Det är enbart volatiliteten som skiljer dem åt. Vilken portfölj skulle du välja?

Om hänsyn tagits till volatiliteten och ackumulerad avkastning dvs. ”ränta på ränta”, har portfölj 2 som gav hela 41 % första 2 åren den sämsta portföljen. Varför? Den har ett år med riktigt dålig avkastning, -19 %. Även små förlustår som vi ser i portfölj 1 är negativt för ”ränta på ränta”-effekten och därmed för att skapa en hög avkastning.

Slutsatsen är att det viktigaste i en framgångsrik förvaltning är att konstant undvika stora förluster och skapa en jämn avkastning över tiden.

Om vår investeringsprocess

Makroanalys: Ekonomisk statistik, handelstrender, räntor, inflation, arbetslöshet, politiska trender

Strategisk allokering: tidshorisont, risker, tillgångsfördelning, val av placeringsmodell

Taktisk allokering: daglig marknadsanalys och statistisk analys där avvikelse från ursprungliga strategin kan förekomma under extrema marknadsförhållanden

Det är av yttersta vikt att ha en logisk och en stringent investeringsstrategi som beslutsunderlag för att skapa en långsiktig och framgångsrik förvaltning. Beslutet om att övervikta portföljerna mot en specifik risktillgång, eller att övervikta portföljerna mot en tillgång med lägre risk avgörs av vår taktiska analys. Den strategiska allokeringen som bestämmer hur vi är viktad inom respektive tillgångsslag, från tid till annan, har sällan stora förändringar i det korta tidsperspektivet.

Makroanalys

Makroanalys är utgångspunkten i hur vi väljer att allokera våra modeller mellan och inom varje tillgångsslag. Detta innebär att våra beslut grundar sig på vad som de facto sker i den reala världsekonomin. För att vi hela tiden skall ha en korrekt och klar bild om vad som sker i världen måste vi ha tillgång till relevant fakta. Inte enbart information utan också rätt information är oerhört viktigt för att vi skall hänga med i vad som sker. Falk & Partners köper i första hand makroresearch från väletablerade och i sig oberoende researchbyråer. Dessa företag har ingen förvaltning utan säljer enbart information, deras överlevnad är helt avhängig att dem levererar kvalitativ information.

När vår världsekonomiska karta givit oss en översiktlig bild har vi egna indikatorer som ger oss mer konkret information på vart vi befinner oss i konjunkturcykeln. Genom att kontinuerligt inhämta och sammanställa mängder av betydelsefull makroekonomisk data får vi en grovskiss om vilka regioner, branscher och/eller tillgångsslag som är det mest intressanta att investera i.

Vår målsättning är att se dessa möjligheter med våra egenutvecklade modeller innan de är kända för hela marknaden. Känd data är mindre betydelsefull att agera på då den redan är inprisad av marknaden.

För att kunna se vart börsen är på väg är det viktigt att känna till exempelvis Industriproduktionen

För att se vart Industriproduktionen är på väg är det viktigt att känna till ISM

För att se vart ISM är på väg har vi utvecklat indikatorer som leder ISM indexet

Strategisk allokering

Falk & Partners utgår från två placeringsmodeller med olika risknivåer. Båda modellerna har en bred diversifiering mellan olika tillgångsslag. Den strategiska allokeringen bestämmer hur stor del av portföljen som skall fördelas inom respektive tillgångsslag.

Mer om detta kan man läsa i avsnittet risk/avkastning.

Taktisk allokering

I det kortare perspektivet, beter sig marknaden inte alltid enligt skolboken och uppträder ofta irrationellt genom att den under- eller överreagerar relativt sin teoretiska värdering. Under marknadsförhållanden med exempelvis mycket hög volatilitet är makroekonomiska verktyg till mindre hjälp och vi är tvungen att tillämpa den taktiska allokeringen i större utsträckning. I denna process handlar det om att identifiera specifik marknadsstatistik som kan vara kursdrivande. Det kan exempelvis vara likviditet, penningflöden, kortsiktiga marknadsförändringar och förändringar i volatiliteten. Teknisk analys kan vara ett användbart instrument för vissa tillgånsslag och ger indikationer om kortsiktiga känslo- och beteendemönster, vilka ibland är systematiskt återkommande. Många av de historiskt kraftiga marknadsrörelserna (Yen 1998, Nasdaq 1999, oljan 2008) var ju inte direkt drivna av fundamentala faktorer utan snarare av irrationella känslomässiga spekulationer.

Sambandet mellan aktiemarknaden och volatiliteten

För att läsa mer om placeringsstrategi läs avsnittet Risk och avkastning