Skatt och juridik

Juridik och beskattning för privatpersoner

Under livets gång sker förändringar, vi gifter oss, skiljer oss, blir sambo och skaffar barn. Detta påverkar ekonomin och det är inte alltid lätt att reda ut juridiken kring det som ligger oss närmast. Det är påfrestande med tvister som uppstår med människor som står nära. Tvister uppstår ofta när man inte på förhand klargjort hur egendom skall fördelas vid exempelvis dödsfall eller skilsmässa. För att förebygga att detta inte uppstår är det viktigt att se över det juridiska med jämna mellanrum. Ett möte med vår jurist kan hjälpa till att säkerställa att man inte hamnar i framtida trångmål.

Bestämmelser kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken. Våra jurister är också specialiserade på individbeskattning och kan hjälpa till med kontakter med skatteverket, samt underlätta vid in- och utflyttning från landet.

Marginalskatteplanering

Den del av inkomsten som ligger över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt (ca 384 000 kr för 2010) beskattas hårdare än del som ligger under. Det beror på att statlig skatt (20-25%) bara tas ut på den överskjutande delen. Den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt på vilket kan variera beroende på vilken kommun man tillhör. Kommunalskatten kan variera med upp till 6 procentenheter beroende på vilken kommun man är bosatt i. Marginalskatteplanering bygger på att man genom olika åtgärder minskar den deklarerade inkomsten under år då man ligger över brytpunkten och istället skattar för pengarna när man senare år ligger under brytpunkten.

Pensionssparande

är avdragsgillt inom vissa ramar och sedan skattar man för pengarna när dessa betalas ut. Om man exempelvis har en hög marginalskatt när man betalar premien och låg marginalskatt när man får ut pengarna är detta en skattefördel. Många har ibland lika hög marginalskatt som pensionärer och då blir enbart fördelen att skatten blir uppskjuten. Om man sparar i pensionsförsäkring under de år man har inkomster under brytpunkten riskerar man att marginalskatten blir högre när pengarna betalas ut.

Löneväxling

Ett bra sätt att minska skatten som anställd är att löneväxla. Att löneväxla innebär att arbetsgivaren sätter av en del av inkomsten till pension istället för lön. Detta är ett effektivt sätt att skatteplanera om man ligger över brytpunkten. Framförallt om man vill pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt privat. Eftersom arbetsgivaren betalar 31,2% i sociala avgifter på löneutbetalning och 24,2% i särskild löneskatt på pensionsinbetalning, bör det även här finnas ett förhandlingsutrymme för den anställde om att få lite mer avsatt i pension till skillnad mot om det betalats ut som lön.

Ackumulerad inkomst

Reglerna om ackumulerad inkomst är en marginalskatteåtgärd. Reglerna gäller inkomster som betalas ut under ett år men som hör till flera år, exempelvis engångsutbetalning av pension, en större försäkringsersättning, försäljning av konstnärliga eller litterära alster som skapats under en följd av år, eller den tjänstebeskattade delen av kapitalvinst på kvalificerade aktier. Om denna extrainkomst medför att man just detta år hamnar över brytpunkten kan man ansöka om särskild skatteberäkning och i vissa fall slippa betala statlig skatt.

Avdrag

Avdrag är givetvis också ett effektivt sätt att minimera skatten. Detta genom göra avdrag för de utgifter man har rätt att dra av.

Kvittning

Har man underskott i en enskild firma eller i ett nystartat handelsbolag kan man under de fem första verksamhetsåren dra av detta som allmänt avdrag. Därmed kan man kvitta underskott mot inkomster av tjänst och därmed sänka den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Utbildning och seminarier

Falk & Partners erbjuder utbildningar och informationsseminarier inom olika juridiska områden. Dessa seminarier är nyttiga för alla och kan ofta ge svar på vanliga frågeställningar och planterar i många fall en eftertanke.

Juridik och beskattning för företagare

Sund skatteplanering

Med goda resultat och överlikviditet framkallas ofta en nyfikenhet hos företagare om hur man kan minska skattetrycket. Det finns idag många företagare i Sverige som börjar närma sig pension och börjar fundera kring om, hur och till vem de skall sälja sin verksamhet. En del företagare har barn eller annan släkt som är verksamma i bolaget där generationsskifte föreligger. För delägare i bolag uppstår ofta mer komplicerade frågeställningar vid exempelvis arvsskifte, köp och försäljning av företag och verksamhetsöverlåtelser. Vi arbetar med att utveckla lösningar inom dessa komplexa skattefrågor och hjälper till att ta fram vägledning kring vilka strategier som kan passa den enskilda individen. Skatt är något som skall betalas för ett fungerande samhälle. Man bör däremot undvika att hamna i en situation där man får en onödigt hög beskattning på grund av dålig planering och framförhållning.

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning betyder att en vinst, eller för den delen intäkt, som uppkommer i ett företag beskattas två gånger, dvs. dubbelt. Först hos företaget och därefter hos företagsägaren. Vanliga skatter som uppkommer i företaget kan vara särskild löneskatt (24,2%), bolagsskatt (26,3%) eller sociala avgifter (31,2 %). Detta kallas förstaledsbeskattning. När mottagaren (ägaren) av pengarna beskattas kan det vara utdelnings, kapitalvinstbeskattning eller inkomstskatt. Detta kallas för andra ledet i dubbelbeskattningen.  Skatteplanering via utlandet kan vara ett upplägg som går ut på att undvika eller minska dubbelbeskattningen.

Skatteplanering med kapitalvinster och utdelning

Skatteplanering kring utdelning handlar om att maximera den kapitalbeskattade och helst den skattefria utdelningen. Förutom att göra korrekta beräkningar, vilket kan vara nog svårt med de krångliga fåmansreglerna, finns det ytterligare metoder för att undvika tjänstebeskattning av utdelning, t ex genom utomståenderegeln. Om inte utdelningen utnyttjas till fullo innevarande år och ägaren tar ut mindre i utdelning får man spara det outnyttjade utrymmet till ett senare år. Den sparade utdelningen räknas upp med en uppräkningsränta. Uppräkningsräntan för sparad utdelning är statslåneräntan + 3 procentenheter. Om ägaren eller ägarna inte behöver utdelningen eller enbart tänkt placera pengarna på ett privat bankkonto med låg ränta kan det vara idé att istället placera kapitalet i bolaget i något finansiellt instrument som kan ge en högre avkastning. Om ägaren tror att avkastningen på placeringen överstiger 3 procentenheter kan placeringen göras i en kapitalförsäkring. Denna försäkring beskattas med avkastningsskatt om 0,87 procentenheter för 2010 och man behöver därmed inte betala bolagsskatt om 26,3 % för vinsten på det finansiella instrumentet.

Det finns tre olika modeller att beräkna utdelning:

  1. Schablonregeln är 2,5 inkomstbasbelopp. Schablonutdelning används vanligtvis av ägare till mindre bolag med få anställda och små löneunderlag där ej räntebaserad eller lönebaserad utdelning kan användas.
  2. Kapitalregeln gör det möjligt att ta en lågbeskattad utdelning baserat på det kapital aktieägaren investerat i bolaget (köpeskilling, nyemissionslikvid och ovillkorade aktieägartillskott). Detta underlag multipliceras med statslåneräntan ökad med 9 procentenheter, vilket då visar vilken utdelning aktieägaren kan ta emot till låg beskattning. Det är ovanligt att mindre bolag utnyttjar kapitalregeln då oftast anskaffningsvärdet på aktierna är 100 000 kr och således hade denna metod inneburit ett utdelningsbelopp på 12 000 kr om statslåneräntan är 3 %. Om en ägare med privat hög likviditet genomför ett ovillkorat aktieägartillskott på exempelvis 3 000 000 kr blir utdelningsbeloppet 372 000 kr och därmed förmånligt.
  3. Lönebaserad utdelning. Mycket förenklat kan ett bolag med höga lönekostnader lämna en lågbeskattad utdelning som motsvarar halva lönekostnaden i bolaget (gränsbeloppet). Ett krav är dock att den eller de av aktieägarna som är aktiva i bolaget själva tar ut en lön på minst 10 inkomstbasbelopp per år (f.n. 502 000 kr).

Räntebaserad och lönebaserad utdelning kan kombineras. Ingendera av dessa kan kombineras med Schablonregeln.

Det finns många metoder för skatteplanering med utdelning. Som ett exempel bland många, kan en företagare som avsatt så pass mycket till tjänstepensioner att denna hamnar över brytpunkten vid pensionsuttaget och har stora likvida tillgångar, göra ett ovillkorat aktieägartillskott och satsa framtida vinster på att maximera utdelningen.

Inlåning till aktiebolaget

Om man lånar ut pengar till sitt bolag kan man ta ut lågbeskattad ränta. Räntan tas upp i inkomstslaget kapital på samma sätt som andra räntor, och man betalar 30 % i skatt på räntebeloppet. Man bör se upp med att ta ut för hög ränta, då överränta beräknas som lön för aktiva delägare. Enligt en kammarrättsdom kan den marknadsmässiga räntan beräknas till statslåneräntan + 3 procentenheter.

Inför pensionen

Som anställd finns få alternativ för pensionsavsättning. Cirka 90 % av anställda förvärvsarbetare tillhör ett av de fyra vanligaste avtalsområden där arbetsgivaren betalar in pengar till en tjänstepensionsförsäkring.

För ägarna i ett fåmansägt bolag är det däremot inte alltid det självklara att lägga allt krut på att sätta av pengar till en tjänstepensionsförsäkring för att säkerställa en hållbar ekonomi vid pensionsålder. Beroende på vilken summa pension man önskar erhålla varje månad vid pensionering, bestämmer man hur mycket företaget skall betala in till en tjänstepension. Vid stora pensionsavsättningar kan man hamna i en ofördelaktig sits vid pensionsuttaget. Pensioner beskattas som inkomst av tjänst och en stor del av företagarens pensionsutbetalning kan således bli beskattad med statlig skatt förutom kommunal skatt.  Om man gjort eller planerar att göra stora pensionsavsättningar kan det vara mycket fördelaktigt att bosätta sig i ett land där pension beskattas lägre än i Sverige.

Om man är säker på att man vill stanna i Sverige kan det vara läge att gardera sig i större utsträckning genom att behålla en större del av kapitalet i bolaget och kanske investera en del av de tilltänkta pensionspengarna på annat sätt i bolaget.

Utdelning, löneuttag eller pensionsavsättning

För en företagare som fyllt 65 år och fortfarande är verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag bör en översyn göras om vilket som är det mest skatteeffektiva sättet ta ut pengar från bolaget. När det gäller arbetsgivaravgifter behöver arbetsgivaren endast erlägga ålderspensionsavgift om 10,2 procentenheter till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Om arbetstagaren är född 1937 eller tidigare betalas inga avgifter alls. Det lägre skatteuttaget innebär att det främst är lönsamt ur dubbelbeskattningshänsyn att företagaren gör ett löneuttag framför utdelning, även om skatten på utdelningen enbart är 20 %. Omvänt kan det vara av stor nytta att maximera utdelningsmöjligheterna genom villkorat aktieägartillskott några år innan 66 år och utnyttja kapitalregeln. För att sedan vid 66 år minska aktiekapitalet och utnyttja den låga ålderspensionsavgiften.

Inför försäljning av aktier i bolaget

Ett bolag har ofta ett finansiellt värde även utan att den ursprungliga entreprenören är aktiv. De bolag som sällan har ett värde kan exempelvis vara mindre konsultverksamheter där alla intäkter är helt beroende av entreprenörens dagliga arbetsinsats. Om inget bolagsvärde finns likviderar man verksamheten. Om det finns en upparbetad överlikviditet finns olika sätt för att minska beskattningen när bolagets kapital skall betalas ut till ägarna. Hur man värderar ett mindre bolag är svårt och det finns ett flertal beräkningssätt för detta. De vanligaste är avkastningsvärdemetoden eller substansvärdemetoden.

Avkastningsmetoden innebär att nuvärdet av de framtida vinsterna i bolaget beräknas. Denna metod är ej speciellt tillämplig vid ett tjänsteföretag med få anställda då varje anställd har stor inverkan på resultatet och företagets resultat påverkas om någon slutar. Metoden passar mindre bolag som byggts upp kring patent, licenser, royalties eller agenturer med långa kontrakt. Metoden innebär att man först fastställer bolagets vinst. De framtida vinsterna kapitaliseras sedan till ett framtida nuvärde efter en lämplig räntesats. Företag A ger en uthållig vinst på 1 000 000 kr, företag B som är köpare och vill ha en uthållig avkastning på satsat kapital om 20 procentenheter är då beredd att betala 1 mij kr/0,2 = 5 milj kr för företaget och köparen får således en avkastning på 20 % per år. En köpare som nöjer sig med 10 % avkastning kan betala 10 milj kr för samma företag.

Substansvärdemetoden går ut på att företagets värde beräknas som den verkliga förmögenheten i företaget. Metoden utgår från en marknadsvärdering av samtliga tillgångar i balansräkningen. Därefter avräknas rörelseskulderna och eventuella latenta skatteskulder. Kvar blir en nettoförmögenhet, ett substansvärde. Substansvärdemetoden väljer man när det är tillgångarna i det tilltänkta företaget som är av intresse. Mer branschspecifika värderingar används för bolag som verkar i en specifik bransch. Falk & Partners har kompetens till vägleda värderingar av bolag.

Karensbolag

Används när en ägare säljer sitt kvalificerade aktieinnehav i ett fåmansföretag, idag är karensbolag ett vanligt upplägg för att minska den del av vinsten som annars beskattas som inkomst av tjänst. T o m 2009 beskattades halva vinsten (högst 5 milj. kr) som inkomst av tjänst(57 %) vid försäljning av ett fåmansbolag och resten beskattades som inkomst av kapital (30 %). Fr o m 2010 kommer alltid de första 5 milj. kr av en vinst att beskattas som inkomst av tjänst och resten som inkomst av kapital. De nya reglerna påverkar dem som gör en vinst på upp till 10 milj kr. De som gör en högre vinst påverkas inte. Om aktieägaren upphör att vara verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget räknas aktierna som kvalificerade under resterande del av det beskattningsåret och under de följande fem beskattningsåren. Dessa regler gör det möjligt att lägga ett bolag vilande under en femårsperiod för att invänta att reglerna om kvalificerade aktier skall upphöra att gälla. Karensbolag, 5/25 bolag eller vilande bolag brukar man tala om på grund av den femåriga karenstiden. Efter karenstiden kan aktierna avyttras enligt reglerna om onoterade aktier som är kvalificerade, dvs med 25 % kapitalskatt på hela kapitalvinsten. Det är av stor vikt att bolaget verkligen är vilande med endast mycket måttlig kapitalförvaltning, annars riskerar ägaren att vara verksam i betydande omfattning vilket gör aktierna kvalificerade.

Utomståenderegeln

Den innebär att aktierna i ett fåmansföretag inte räknas som kvalificerade. Det innebär att utdelning och kapitalvinst endast beskattas med 25 % kapitalskatt, det blir aldrig någon tjänstebeskattning. De särskilda fåmansreglerna om utdelning och kapitalvinst gäller inte för någon av bolagets aktieägare om någon eller några utomstående, direkt, eller indirekt, äger aktier i betydande omfattning i företaget vilket är minst 30 % av aktierna och har rätt till utdelning, direkt eller indirekt, motsvarande ägarandelen. De s.k. 3:12 reglerna är alltså inte tillämpliga. Med utomstående menas delägare som inte äger kvalificerade aktier i företaget. Det kan i vissa fall vara lönsamt att använda detta upplägg, framförallt om entreprenören som startar bolaget ej har tillräckligt med startkapital för att starta upp en verksamhet och då tar in en extern ägare. Det förekommer skatteplanering med korsvis ägande då ägare i två bolag korsvis äger mer än 30 % av aktierna i varandras bolag och hävdar att deras aktieinnehav inte är kvalificerat. Utomståenderegeln gäller inte vid detta upplägg då det finns särskilda skäl som talar emot upplägget.

Intern aktieöverlåtelse

Betyder att aktierna avyttras till ett annat bolag som ägs av samma personer som säljarna. En intern aktieöverlåtelse kan vara en anledning till att genomföra vid exempelvis omstrukturering av företag med samma ägare, utköp av kompanjon, generationsskifte eller vid skatteplanering. Ett bolag som har ett mycket stort beskattat eget kapital och stora dolda övervärden kan vara ett exempel där ägaren finner gott skäl till att göra en intern aktieöverlåtelse. Det är vanligt att en intern aktieöverlåtelse finansieras med en säljarrevers. Så länge räntan på reversen är marknadsmässig beskattas den i inkomstlaget kapital med endast 30 % skatt. En positiv effekt uppkommer då köpeskillingen betalas genom revers. Reversen leder till att säljaren kan tillgodogöra sig resurser från sitt bolag till 30 % kapitalbeskattning istället för inkomstbeskattat uttag. Det är mycket viktigt att en kalkyl över skatteutfallet tas fram tillsammans med en erfaren konsult innan en intern aktieöverlåtelse genomförs.

Dubbel intern aktieöverlåtelse

Genomförs för att ägaren ska undkomma beskattning enligt fåmansföretagsreglerna. Enligt fåmansföretagsreglerna ska kapitalvinst på kvalificerade andelar beskattas till viss del till 20 procent och resterande del till 57 procent. En andel är kvalificerad om delägaren har varit verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget under beskattningsåret eller under något av de fem föregående beskattningsåren. Genom att ägaren bildar minst två nya bolag är dennes andelar inte kvalificerade, varken i bolaget eller i ett direkt eller indirekt ägt bolag. Att delägarens aktier är okvalificerade innebär att kapitalvinsten ska tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket innebär en beskattning om 25 procent.

Genom RÅ 2009 ref. 31 anses dubbel intern aktieöverlåtelse utgöra skatteflykt och efter regeringsrättens avgörande, är det inte längre möjligt att genom ”dubbla internare” uppnå en beskattning av delägaren som passiv.

Skalbolagsaffärer

eller vinstbolagsaffärer som det också kallas var tidigare mycket gynnsamma men numera gäller särskilda skatteregler som gör att det inte längre är lika skattemässigt intressant. Anledningar till att genomföra en skalbolagsaffär kan vara som alternativ till likvidation, alternativ eller komplement till fusion, vid omstrukturering av verksamheten, generationsskifte eller vid utköp av en kompanjon. En traditionell skalbolagsaffär kan kort beskrivas på följande sätt – Verksamheten oh dess tillgångar och skulder i ett aktiebolag AB1 säljs över till ett annat bolag AB2 som du också äger. Kvar i det gamla bolaget blir endast likvida medel som motsvarar det egna kapitalet och årets obeskattade vinst. Därmed har AB1 blivit ett skalbolag. Aktierna i skalbolaget säljs sedan nästan alltid till en juridisk person AB3. Metoden kan ge säljaren en lägre skattekostnad än om han tagit ut vinsten som lön eller utdelning. Nackdelen med skalbolagsaffärer är att dessa ofta är komplicerade.

Utländska skatter och skattesystem

Möjligheter utanför det svenska skattesystemet är endast tillämpliga om den skattskyldige planerar att bosätta sig utomlands under en period om minst fem år och ej kommer att ha någon väsentlig anknytning till Sverige samt ej kommer att vistas mer än 6 månader i Sverige.

Det räcker inte med att bara flytta utomlands, utan alla band med Sverige måste ”klippas”. En person som bosätter sig utomlands och vill anses som begränsat skattskyldig måste även bland annat sälja eventuell svensk bostad, inte ha make/maka eller minderårigt barn kvar i Sverige, inte sitta i styrelser, äga svenska bolag, mm.  Utifrån det enskilda ärendet gör därefter Skatteverket en helhetsbedömning av situationen.

En person som inte längre är bosatt i Sverige och som dessutom saknar väsentlig anknytning till riket, är endast begränsat skattskyldig i Sverige. Enligt huvudregeln skall beskattning ske i hemvistlandet, dvs. i det nya landet. Viss beskattning kommer även fortsättningsvis ske i Sverige, exempelvis inkomst från uthyrning av fastighet, inkomst av kapital, vissa pensionsinkomster, inkomst av näringsverksamhet, mm. Beskattningen kommer dock att ske med en lägre skatt om 25% (SINK-skatt).

I fråga om kapitalvinster gäller den s.k. 10-års regeln. En fysisk person som varit bosatt i Sverige är enligt denna, även efter utflyttning från Sverige, skattskyldig för de i 3 kap. 19 § IL angivna kapitalvinsterna om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår när avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

Skattskyldigheten omfattar delägarrätter enligt 48 kap. 2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, men inte andelar i investeringsfonder. För avyttringar före 1 januari 2008 gällde 10-årsregeln bara svenska värdepapper.

Tidsperioden räknas från den dag personen faktiskt avflyttar från Sverige (utresedagen). Om denne därefter har haft väsentlig anknytning till Sverige och därför enligt intern svensk rätt fortfarande ska anses obegränsat skattskyldig här har ingen betydelse. För att regeln ska vara tillämplig måste personen dock vara begränsat skattskyldig vid avyttringstillfället. Även medborgarskapet saknar relevans för bedömningen.

Stadgandet gäller oavsett om värdepappren förvärvats före eller efter utflyttningen vad avser svenska värdepapper. Utländska värdepapper eller andelar i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, måste dock vara förvärvade under tid som man varit obegränsat skattskyldig i Sverige för att 10-årsregeln ska kunna tillämpas.

10-årsregeln är endast en intern svensk beskattningsregel. De svenska beskattningsanspråken kan ha begränsats genom skatteavtal med andra länder. De flesta svenska skatteavtal bygger på OECD:s modellavtal enligt vilket vinst på grund av överlåtelse av andelar och dylikt ska beskattas endast i den stat där överlåtaren enligt avtalet har sitt hemvist. För att avgöra huruvida 10-års regeln satts ur spel eller inte måste det enskilda skatteavtalet studeras.

Sveriges policy är dock att den interna regeln i största möjliga utsträckning ska få genomslagskraft vid förhandlingar om nya eller reviderade skatteavtal. I vissa fall har de svenska kraven kunnat tillgodoses endast delvis på så sätt att beskattningsrätten kvarstår under en kortare tid än tio år, t.ex. sju år i det brittiska avtalet från det personen i fråga fick hemvist i Storbritannien. Till skillnad mot den svenska 10-årsregeln ställer skatteavtalen också i vissa fall särskilda krav på överlåtarens medborgarskap.

Beskattningen i olika länder varierar väsentligt. Att generellt beskriva skattesystemen internationellt är inte möjligt. Vid en utlandsflytt/etablering måste även hänsyn tas till dubbelbeskattningsavtal, landets kostnadsnivå, syfte med utflyttningen, levnadsstandard mm.