Förmögenhetsrådgivning

Begreppet förmögenhetsrådgivning är en tydlig definition på vårt koncept. En förmögenhet kan tillhöra olika juridiska personer, exempelvis, privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser.

De absoluta ytterligheterna i behovet av placeringsrådgivning är

– Den som vill spekulera sig till en förmögenhet inom överskådlig framtid

– Den som redan anser sig förmögen och i första hand vill bevara sin förmögenhet

Den som inte anser sig vara, utan vill bli förmögen, måste ta stora risker i sina placeringar. Denna individ är också beredd att ta stora förluster till priset av att bli förmögen. Den som anser sig vara förmögen har ofta tidigare varit en spekulant. Exempelvis har denna tagit stora risker med att starta företag eller genomfört enskilda investeringar som sedermera blivit framgångsrika.

Den som emellertid redan anser sig vara förmögen brukar första hand vara intresserad av att bevara sin förmögenhet och skydda denna mot inflation och eventuella börsras. I andra hand, över tiden erhålla en avkastning som är högre än den riskfria räntan.

Falk & Partners erbjuder i första hand rådgivning till den andra kategorin, dem som anser sig vara förmögen. En förmögenhet är per definition en förhållandevis abstrakt beskrivning, då denna tolkas till olika belopp. Falk & Partners erbjuder förmögenhetsrådgivning till dem som har ett placeringsbart kapital överstigande fem miljoner kronor.

De olika ytterligheterna skall söka sig till olika rådgivare. Om spekulanten söker en enligt vår definition, förmögenhetsrådgivare, kommer denna kund bli missnöjd då utvecklingen på dennas kapital inte följer börsen vid kraftig uppgång. Om den som i första hand vill bevara sin förmögenhet träffar en rådgivare som ger råd om stora investeringar i enskilda tillgångar kommer denne bli missnöjd om stora förluster uppstår. Det är alltså viktigt att vi anpassar rådgivningen efter varje enskild klients behov.

Den som vill spekulera bör rikta in sig på att göra enskilt stora satsningar medans den som i första hand vill bevara sin förmögenhet alltid bör ha sitt kapital fördelat i flera olika tillgångsslag. Var ytterlighet kräver sin rådgivare och den ena är inte mindre kunnig än den andra.

Vad innebär förmögenhetsrådgivning

Eftersom ingen vet något om framtiden utgår en förmögenhetsrådgivare från olika antaganden likt andra professioner, baserade på akademiskt beprövade modeller och historiska händelser.

Förmögenhetsrådgivning per Falk & Partners definition bygger i första hand på att bevara en förmögenhet och i andra hand att förmögenheten skall växa mer än det riskfria alternativet över tid. Eftersom man inget säkert vet om framtiden är grundpelaren i vår förmögenhetsrådgivning att förmögenheten måste spridas eller allokeras i flertalet tillgångsslag som inbördes har låg samverkan eller korrelation. Genom att alltid mer eller mindre allokera förmögenheten i tillgångsslag med låg korrelation minimerar man stora svängningar på förmögenhetens totala värde eller standardavvikelsen på förmögenheten från dag till annan. Läs mer om vår strategi i avsnittet -vår investeringsprocess.

Förmögenhetsrådgivning per Falk & Partners definition innefattar inte enbart hur förmögenheten skall fördelas mellan olika finansiella tillgångsslag. Förmögenhetsrådgivning innefattar också, hos Falk & Partners, arvs, skatte- och juridisk rådgivning till ägaren av förmögenheten. Av den förekomna anledningen erbjuder vi juridisk rådgivning hos Falk & Partners.