Våra tjänster

Falk & Partners erbjuder kapitalförvaltning och rådgivning till institutioner, stiftelser, mindre företag och förmögna privatpersoner. Våra tjänster erbjuder vi till dig som har mer än 5 miljoner att placera.

Vår rådgivning föregås av en situationsanalys vars syfte är att våra råd sker i enlighet med målsättningar, riskpreferenser och eventuella regelverk, exempelvis etik- och allokeringsreglemente.

Falk & Partners är fristående och vi förmedlar inte några placeringar som kan innebära en intressekonflikt. Vi förmedlar ytterst sällan enskilda produkter eller placeringar, utan arbetar med övergripande strategisk rådgivning, som innebär att vi föreslår portföljer med flertalet olika värdepapper. Vi arbetar långsiktigt vilket innebär nära kundrelationer med kontinuerlig uppföljning, dialog, möten och tydlig rapportering. Falk & Partners ersättning är en procentuell avgift på det förvaltade kapitalets storlek. Avgiften varierar beroende på den totala volymen under förvaltning. Då ett sjunkande såväl som stigande värde på det förvaltade kapitalet påverkar vår intjäning, ligger det både i vårt och våra kunders gemensamma intresse att det förvaltade kapitalet skall öka i värde under kontrollerad risk.

Falk & Partners har kompetens i ett brett register av olika tillgångsslag och förutom traditionella portföljer allokerad i olika värdepapper beroende på riskpreferens, är vi specialister på individuellt anpassade tematiska portföljer, där en viss typ av avkastning eller risk efterfrågas.

Vi erbjuder även analys och utvärdering för befintliga portföljer åt institutioner som exempelvis kommuner och trossamfund. Syftet med analys av en befintlig portfölj är att säkerställa att en portfölj är allokerad i enlighet med etiska normer, stadgar, placeringspolicys samt identifiera risker och analysera kostnader.