Våra tjänster

Falk & Partners erbjuder kapitalförvaltning och rådgivning till kapitalägare där kapital överstigande 5 miljoner kronor finns att placera. Oberoende av om kapitalägaren är en institution, stiftelse, ett företag eller privatperson föregås förvaltningen av en noggrann situationsanalys, som mynnar ut i en planering för hur kapitalet skall förvaltas. För att säkerställa att kapitalet förvaltas utifrån varje enskild kapitalägares situation och förutsättningar är situationsanalysen och strategin en viktig del av förarbetet.

När planeringen är färdig föreslås hur kapitalet bör placeras för att tillgodose den enskilda investerarens situation och förutsättningar på bästa sätt. Falk & Partners är oberoende och vi förmedlar således inte några placeringar som kan innebära intressekonflikter. Vi förmedlar ytters sällan enskilda produkter, utan arbetar med övergripande strategisk rådgivning, som innebär vi föreslår portföljer med flertalet olika värdepapper. Vi arbetar i nära kundrelationer med löpande uppföljning, dialog, möten och tydlig rapportering. Falk & Partners ersättning är en procentuell avgift på den förvaltade kapitalets storlek. Avgiften varierar beroende på den totala volymen under förvaltning. Då ett sjunkande såväl som stigande värde på det förvaltade kapitalet påverkar vår intjäning ligger det både i vårt och våra kunders gemensamma intresse att det förvaltade kapitalet skall stiga under kontrollerad risk.

Falk & Partners har kompetens i ett brett register av olika tillgångsslag och förutom traditionella portföljer allokerad i olika värdepapper beroende på riskpreferens är vi specialister på individuellt anpassade tematiska portföljer, där en viss typ av avkastning eller risk efterfrågas.

Vi utför även analys åt institutioner som exempelvis kommuner och trossamfund där syftet kan vara att säkerställa att portföljen är allokerad enligt gällande stadgar och placeringspolicy, identifiera risker och se över kostnadsstruktur.