Stiftelser

Stiftelser

En Stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare överlämnar ett visst kapital att förvaltas självständigt och självägande förmögenhet, för att varaktigt främja ett visst ändamål. En stiftelse förvaltas antingen av en styrelse eller av en juridisk person som då kallas anknuten förvaltare. Det finns inte någon lägre beloppsgräns. Dock bör inte ursprungskapitalet understiga 500 000kr då förvaltningen av en stiftelse medför kostnader. Undantaget insamlingsstiftelse som kan bildas utan startkapital. Samtliga stiftelser, oavsett storlek, får placera stiftelsens tillgångar så att dessa på bästa sätt tjänar stiftelsens ändamål. Stiftelsestyrelsen kan anlita externa professionella förvaltare, exempelvis värdepappersbolag. Stiftelsens flexibilitet är överlägsen den som gäller för tjänste och pensionsförsäkringar. Här finns det stora skillnader på reglerna jämfört med en försäkring samt är en del försäkringar beroende av hälsan vilket en stiftelse inte är. En stiftelse är även praktisk vid ohälsa då förmögenheten blir en ”gratis” efterlevandeförsäkring och hälsan spelar ingen roll vid avsättning, ändring eller uttag.

De företag som har en pensionsstiftelse kan minska sina pensionskostnader genom att pensionen byggs upp med hjälp av att företaget får ett lån av stiftelsen ett så kallat återlån. Detta istället för att låna av banken och betala en ränta dit.

Pensionsstiftelse

Alla företag kan trygga de anställdas tjänstepensioner i en pensionsstiftelse. Det finns flera alternativ till att bilda en pensionsstiftelse det vanligaste är för den egna företagaren och dess anställda. För att kunna bilda en stiftelse så måste det vara till en anställd dvs. samtliga anställda och även ägarna i ett aktiebolag dock får inte pensionsstiftelsen trygga pensionen åt en enskild näringsidkare som driver sin verksamhet i enskild firma, handels- eller kommanditbolag. Då sådana näringsidkare inte är anställda i sina rörelser, såvida de inte indirekt via ett aktiebolag är delägare i ett handels- eller kommanditbolag där de sedan är anställda.

Pensionsutfästelser är ett långsiktigt löfte, där kapitalet som tryggas skall vara placerat så att framtida pensioner kan finansieras till sin helhet av de sparade medlen med mycket hög sannolikhet. Tryggheten i att veta att pensionspengarna förvaltas och växer är centralt både för arbetsgivare och arbetstagare. Det är därför naturligt att lagen som reglerar och styr pensionsstiftelser kallas ”Tryggandelagen”. Fördelen med att placera pensionskapitalet i en stiftelse, är bl. a flexibiliteten och kontrollen över placeringarna. Men företaget och de blivande pensionärerna har framtida kostnadsökningar att ta hänsyn till, varför pensionskapitalet måste ta en kalkylerad risk för att kompensera för inflationen, genom investeringar i reala tillgångar som exempelvis aktier.

Att förvalta pensionskapital innebär alltså att placeringshorisonten bör vara långsiktig, innehålla en viss del aktier, men sprida riskerna både över tiden och mellan olika tillgångsslag.

Utgångspunkten för allt sparande är placeringshorisonten och den risk ditt företag är villig att ta för att trygga pensionslöftena. Oftast hänger placeringshorisont och risk samman, men de kan snabbt förändras, då ägarförhållanden, generationsskiften, behov av återlån, etc – kan förändra förutsättningarna för pensionslöftet.

Avkastningsstiftelse

En avkastningsstiftelse bildas genom gåva eller testamente och vars avkastning används för att uppfylla stiftelsens ändamål.

Vinstandelsstiftelse

Ett företags resultat är beroende av medarbetarnas prestationer. En vinstandelsstiftelse som ger medarbetarna del av vinsten fungerar därmed som incitament till goda prestationer och skapar en starkare koppling mellan företagets resultatmål och medarbetarnas dagliga arbete – utan att skapa uppåttryck på lönerna. En vinstandelsstiftelse ökar därmed både kvaliteten, engagemanget och lojaliteten i en organisation. Dessutom är det ett allt viktigare redskap för att attrahera nya medarbetare. Skattereglerna är också förmånliga och lösningen öppnar även upp möjligheten att använda vinstandelarna som en form av individuellt sparande.

Motivet att, som arbetsgivare, införa vinstdelningssystem och vinstandelsstiftelse är att stimulera och motivera de anställda, ”humankapitalet”, samt att behålla och rekrytera kompetens.

Fördelarna med ett vinstandelssystem och vinstandelsstiftelse för de anställda är en möjlighet till ett bättre skydd före och/eller efter pensionering, genom att de får del av företagets resultat. Kan ge skatteeffekt – skjuta upp utskiftning till pensionering, föräldraledighet, studier m.m.