Ord och begrepp

Absolut avkastning

Nämns ofta i samband med portföljer som skall ge avkastning oavsett marknadsklimat och som alltid strävar efter att ge en positiv avkastning även om börsen går ner. Många hedgefonder är absolutavkastande.

Aktieindex

Anger utvecklingen för aktiekurser över tiden, ett aktieindex visar relationen mellan aktuella kurser och kurserna vid ett valt basår som ofta har index 100. Aktieindex kan omfatta ett antal aktier i ett visst land, oftast de största bolagen. Viktiga index i Sverige är generalindex (SXG), affärsvärldens (AV;s) generalindex och OMX30 som omfattar de 30 största bolagen på stockholmsbörsen. Viktiga internationella index är Dow Jones Industrial Average (DJIA) och NASDAQ i New York, FTSE 100 i London och Nikkei 225 i Tokyo. Världsindex förkortas MSCI World Index. Många fondförvaltare jämför sig med ett index, ofta ett index som har samma sammansättning som fonden. Vilket index man skall jämföra sig med när man ser över sina egna placeringar bör vara ett bredare index som MSCI World då exempelvis svenska börsen är liten och en högriskbörs med hög volatilitet.

Aktierportfölj, portföljteori

Begreppet portföljteori lanserades 1952 av den då 25 årige doktoranden Harry Markowitz, som, vid Chicagouniversitetet, påvisade sambandet mellan risk och avkastning i en uppmärksammad artikel. Doktorsavhandlingen ”Portfolio Selection” publicerades senare i Journal of Finance. Markowitz fick senare nobelpriset för denna upptäckt 1990 tillsammans med William Shape och Merton Miller som hade vidareutvecklat Markowitz tankar i ”Capital Asset Pricing Model” (CAPM). Teorin bygger på att en investerare inte kan förvänta sig att få en högre avkastning än till exempel marknadsräntan eller bankräntan om han inte är beredd att ta en större risk. Risken i en investering mäts med mått som statistiker och matematiker kallar för varians och standaravvikelse. Har avkastningen varierat kraftigt är variansen och standaravvikelsen hög. Har kursen varit stabil är variansen och standardavvikelsen låg och risken liten.

I finansbranschen råder det en stor enighet om att kopplingen mellan risk och avkastning är stark. Det finns olika riskmoment i en portfölj som kan diversifieras bort. Den första är unik risk, som är företagsspecifik och allmänna risker som konjunktur och ränteläge. Denna andra är marknadsrisk och är förknippad med marknaden i stort.

Aktiv risk

Ett begrepp inom fondförvaltning och portföljteori. Aktiv risk är den som uppkommer genom aktiv förvaltning. Aktiv risk mäter hur en fonds avkastning har avvikit från dess jämförelseindex. Aktivt förvaltade fonder bör ha en lagom hög aktiv risk. Kallas även för tracking error.

Aktiv förvaltning

En förvaltare som aktivt väljer vilka värdepapper som investeras i. Motsatsen är passiv förvaltning.

Alfa, Alfavärde, Alpha α

Ett vanligt begrepp inom fondförvaltning och modern portföljteori. Alfa används för att visa en fonds faktiska utveckling jämfört med den förväntade utvecklingen enligt marknadsrisken i fonden. Som riskmått används begreppet beta. Ett positivt alfa visar att fonden slagit index med hänsyn till inneboende risk, medans ett negativt alfa visar det motsatta. Ett alfavärde på noll visar att fonden följer index med hänsyn till marknadsrisken. Kallas även för Jensen Alfa efter en artikel av Michael Jensen 1968. Ett negativt alfa innebär sämre utveckling än förväntat enligt fondens betavärde. Traditionella aktiva förvaltare har målsättningen att åstadkomma en blandning mellan alfa och beta. Det vill säg att utvecklingen beror dels på hur marknaden i stort har utvecklats men också på hur skicklig förvaltaren är.

Allemansfond, allemanssparande

Var innan 1996 ett skattegynnat aktiefondsparande men som fortfarande har ett stort kapital.

Allemanskonto, Allemansdepå

Förslag på nytt skattekonto där spararna inte behöver betala skatt vid fond- eller vid aktiebyten till stor del likt dagens kapitalförsäkring. Alla typer av finansiella instrument kommer sannolikt inte att kunna handlas i en allemansdepå. Det är också sannolikt att spararna får betala en årlig schablonsskatt likt den som idag finns på pensions- och kapitalförsäkringar. Hur hög denna schablonsskatt kommer att bli är ej bestämt.

Arbitrage, arbitrage handel

Arbitrage innebär att samtidigt köpa och sälja samma vara till olika pris för att låsa in en riskfri vinst. Oftast avses handel i valutor men även råvaror och aktier där en felprissättning mellan olika marknader kan utnyttjas. En arbitragör köper alltså på en marknad till lägre kurs och säljer på en annan marknad till högre kurs.

Asienkrisen

En kedja av händelser som ledde till en finansiell kris i Asien i slutet av 1997 och under 1998. Krisen började med att Thailands valuta Bath ansågs övervärderad ,huvudsakligen på grund av ett stort budgetunderskott och ökad stadsskuld, valutaspekulanter runt om i världen började spekulera i Bath vilket ledde till en negativ spiral. Thailand försökte rädda stödköpte sin egen valuta genom sin valutareserv men åtgärden misslyckades och landet tvingades att släppa valutans koppling till dollarn. När valutan sjönk följde många andra asiatiska valutor efter. Aktiemarknaderna i Hong Kong och övriga Asien rasade kraftigt. Upproret i Indonesien spädde också på oroligheterna ytterligare.

Bankgaranti

Innebär att en bank garanterar att ett företag kommer att fullfölja ett avtal. För att få bankgaranti krävs ett avtal. Begreppet användes även under den svenska finanskrisen i början på -90 talet då staten garanterade att ingen skulle förlora sina insatta pengar även om bankerna gick i konkurs. Denna bankgaranti ersattes i slutet av -95 av den statliga insättningsgarantin på 250 000 kr som senare höjdes till 500 000 kr under finanskrisen 2008.

Basbelopp

Ett belopp som fastställs av regeringen varje kalenderår och som ligger till grund för beräkningar av t ex. pensioner, sjuk- och föräldrapenning. Basbeloppet speglas av KPI som i sin tur speglar levnadskostnadernas förändring. Basbeloppet fastställdes för första gången 1960 och var då 4200 kr. För 2010 är det 42 400 kr.

Bear Market

Det finns lite olika definitioner på vad som är en sk. ”bear market”. I huvudsak handlar det om längre och betydande nedgångar. Uttrycket kommer från björnskinnshandlare i USA som sålde varor innan björnen var skjuten. I efterhand kom bear att jämföras med aktiemäklare som säljer aktier de inte äger, det vill säga blankning.

Black & Scholes

En prissättningsmodell för optioner som introducerades 1973 av Fischer Black och Myron Scholes. Black & Schole beräknar det teoretiska optionspriset utifrån fem parametrar, Priset på underliggande, lösenpriset på optionen, volatiliteten på underliggande, riskfria räntan och återstående löptid.

Blankning

Innebär att man lånar en aktie som man säljer på marknaden för att sedan köpa tillbaks den och återlämna till ägaren. Förhoppningsvis kan man köpa tillbaks den till ett lägre pris och vinsten blir då mellanskillnaden mellan köp och säljkursen. Blankning är alltså en spekulation i kursnedgång. Blankning har alltid varit ett hett diskussionsämne under kriser då många investerare och hedgefonder anklagas för att sänka marknaden genom omfattande blankning. Senast 2010 under Greklandskrisen förbjöd Tyskland blankning.

BNP – Bruttonationalprodukt

Ett nationalekonomiskt begrepp som visar det samlade värdet av alla färdiga varor och tjänster som har producerats i ett land under ett år. BNP tillväxten är en viktig konjukturindikator.

Bullmarket

I motsats till ”Bear Market” stiger marknaden kraftigt under en bullmarket

Carry Trade

Transaktionen går ut på att en investerare lånar och säljer en viss valuta med låg ränta, i detta fallet yen, för att finansiera köp av en annan valuta med en högre ränta. Investeraren utnyttjar det gap som finns mellan låg ränta i Japan och högre räntor i resten av världen, främst USA. Med en japansk ränta på 0,1–0,5 procent och exempelvis en amerikansk ränta på 4–5 procent kunde placerarna låna mångmiljardbelopp i yen och placera dem i amerikanska räntepapper – och tjäna på mellanskillnaden.

Courtage

En avgift man får betala på köp- eller säljordrar till mäklaren, som en slags serviceavgift för att denna genomför uppdraget.

Cykler

En grundtanke inom teknisk analys som är att börsutvecklingen rör sig i cykler och att mönster upprepar sig regelbundet.

Daytrader, Swingtrader

En person som handlar mycket kortsiktigt med aktier. En swingtrader kan sitta på positioner i flera dagar men aldrig över helgen. Att vara en daytrader innebär att man bör ha högklassiga verktyg som marknadsinformation i realtid och avancerade handelssystem. En daytrader har inga andra arbeten utan sitter hela tiden uppkopplad mot marknaden. Strategin för trading är ofta att handla på olika tekniska analyser, och marknadsinformation som volymer och trender. En daytrader handlar inte på fundamental information som exempelvis hur ett företag vinstprognos ser ut närmaste åren. För att kunna daytrada bör man förhandla ner courtageavgifter då många transaktioner genomförs dagligen och man ofta handlar på små marknadssvängningar.

Deflation

Ett nationalekonomiskt begrepp som är motsatsen till inflation, det vill säga att den allmänna prisnivån faller, ofta som ett resultat av minskad konsumtion men också genom att penningmängden i ekonomin minskar.

Direktavkastning

Ett nyckeltal inom företagsvärdering. Definieras som aktiens utdelning.

Devalvering

Nedskrivning av ett lands valutavärde från ett fast värde till ett annat lägre fast värde. Andra valutor blir dyrare medans den egna valutan blir billigare. Ett land som devalverar gynnar sin exportindustri och får då mer betalt för sina varor och tjänster. Den kortsiktiga effekten är positiv då exportindustrin får ett lyft. Samtidigt missgynnar det importen vilket ger en negativ inhemsk effekt.

Diversifiera

Att diversifiera innebär att man sprider riskerna i en portfölj genom att använda sig av flera olika tillgångsslag. Detta minskar portföljens unika risk.

Duration

Är ett riskmått och utgörs av den genomsnittliga återstående löptiden till förfallodatum för en obligation eller obligationsfond. Anges ofta i år. Durationen mäter hur känslig obligationen är mot stigande eller fallande marknadsräntor. En obligationsfond med lång återstående löptid är mer känslig för förändringar i marknadsräntor, än en obligation med korta räntor.

Effektiva marknaden

Den, i det akademiska lägret, härskande synen på finansmarknaderna. Efficient Market Theory hävdar att ingen aktör kan uthålligt och väsentligt överträffa ett aktieindex. Genom att välja vilka aktier att investera i, till exempel att kasta pil på börssidorna, får en investerare i längden samma resultat som en professionell investerare. Det finns idag ingen konsensus för att detta stämmer, men mycket talar för att man som investerare måste sprida sina risker i andra tillgångsslag för att på så sätt skapa en högre avkastning över tiden.

FinansbubblaEn finansbubbla uppstår när reala ekonomiska faktorer, som till exempel företagens vinsutveckling och marknadsränta, förlorar inflytande på börskursen. Istället får man en prissättning som styrs av att investerare i första hand ser till vad de tror andra investerare kommer göra.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. De ska också verka för ett gott konsumentskydd inom finanssektorn.

Fondförsäkring

En försäkring med ett utbud av fonder. Det kan vara en pension- tjänste- eller – kapitalförsäkring.

Fundamental analys

Fundamental analys innebär en analys av företaget för att bestämma dess värde, jämfört med teknisk analys som är analys av marknadens rörelser.

Inflation

Ordet inflation kommer från Latinets inflatio som betyder att blåsa upp eller svälla. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån. Den omedelbara följden blir att pengar blir mindre värda. Riksbankens mål är att värna om prisstabilitet. Om inflationen stiger över inflationsmålet som är 2%, är riksbankens främsta vapen till att stävja inflationen att höja räntan. Därav stiger ofta inflationen under stark tillväxt då köpkraften ökar och riksbanken höjer då räntan för att bromsa tillväxten.

ISIN-Kod

Värdepapper noterade på VPC tilldelas en egen ISIN-kod som består av bokstäverna SE följt av tio siffror.

Investerarskyddet

Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också det kapital som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet, i samband med investeringstjänsten. Som kund får man ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut.

Kreditrisk

Risken att emittenten inte klarar av att återbetala lånet. Till exempel om man köper en obligation så finns det alltid en risk att den som emitterar obligationen inte klarar av att lösa in lånet. Det är viktigt att bl.a. se över vilken rating en obligation har innan man köper den.

Långräntan

Ränta på obligationsmarknaden, det vill säga räntan på statsobligationer med en löptid på över 10 år. Den långa räntan styrs av konjunktur och inflation.

Marknadens riskpremie

Inom portföljteori är marknadens riskpremie skillnaden mellan marknadsportföljens förväntande avkastning och den riskfria räntan.

Morningstar

Morningstar i Sverige publicerar sedan 17 mars 1999 objektiv, tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och internationella värdepappersfonder. Moderbolag är utvecklingsbolaget Citygate, som ägs av elva svenska mediebolag. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc har huvudkontor i Chicago, är börsnoterat på Nasdaq och är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Sedan april 2001 är Morningstar Sweden ett joint venture mellan Citygate och Morningstar Inc.

Negativ avkastningskurva

Avkastningskurvan är negativ när räntorna på korta lån, till exempel statsskuldsväxlar, är högre än på de långa lånen, till exempel statsobligationer. Detta är ovanligt då investerare normalt vill kompensera sig för risken för högre inflation på sikt, det vill säga de långa räntorna är högre än de korta.

Nominellt värde

Nominellt värde är det ursprungliga värdet på aktier och obligationer. Till exempel, en aktieobligation med ett nominellt värde på 100 000 kr är det värde investeraren får tillbaks när löptiden löpt ut. Nominell ränta är räntan inklusive inflation, medan real ränta är räntan minus inflation.

Nyemission

Ett företag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Görs normalt för att företaget är i behov av mer rörelsekapital.

PEG-Tal

Ett nyckeltal för värdering av tillväxtföretag, från engelskans price/earnings/growth. Definieras som P/E talet dividerat med företagets procentuella årliga vinsttillväxt. Ett företag med ett p/e tal på 12 och en tillväxt på 6 % får ett PEG-tal på 12/6 =2. Ju lägre PEG-tal ju lägre värdering. Nyckeltalen bygger på den grundläggande tanken av att ett tillväxtföretag motiverar en högre värdering i form av P/E Tal. Allmänt anses företag med PEG under 1 vara köpvärda, medan man bör se upp med företag som har PEG över 2.

P/E-Tal

Ett vanligt nyckeltal inom företagsvärdering. P står för bolagets pris och E för vinsten. Nyckeltalet erhålls genom att aktiekursen divideras med vinsten per aktie. Ibland beräknas det för hela företaget som börsvärde, dividerat med årets vinst. Talet visar hur många gånger årsvinsten företaget värderas till. Ju lägre PE tal ju lägre värdering. Om man skall jämföra olika företags PE bör man jämföra bolag i samma bransch och ta hänsyn till att tillväxtbolag alltid har högre värderingar. Historiskt sett har värderingen på stockholmsbörsen varierat mellan 8-15. Liknande värdering gäller för den amerikanska börsen. Om marknadsräntan sjunker motiveras högre PE tal, då det sänker investerarnas avkastningskrav. En av bristerna är att PE tal baseras på årets vinst medans investerarna oftast är intresserad av framtida vinst.

P/S-Tal

PS Talet visar hur mycket företagets omsättning värderas. Nyckeltalet erhålls genom att man dividerar aktiekursen med omsättning per aktie. Man kan även ta företagets börsvärde dividerat med omsättningen. Nyckeltalet är speciellt användbart för företag som inte visar vinst som ett företag i en turn around situation.

Recession

Recession är en avmattning av ekonomisk aktivitet, en tillbakagång, en form av lågkonjunktur. En Recession definieras av två följande kvartal med sjunkande BNP tillväxt.

Reporänta

Den ränta som sätts på en repa. Reporäntan är riksbankens främsta styrmedel för att styra penningmängden och de korta räntorna. När reporäntan ändras uppmärksammas det ofta i ekonomin då det speglar riksbankens syn på ekonomin.

Riksgäldskontoret

En statlig myndighet under finansdepartementet, vars huvudsakliga uppgift är att förvalta statsskulden och sköta statens upplåning. Upplåningen sker främst på penning- och obligationsmarknaden.

Riskfria räntan

Den riskfria räntan är den avkastning som man kan erhålla utan att ta någon finansiell risk. Ofta används statsskuldsväxlar med kort löptid. I praktiken finns dock ingen riskfri ränta. Riskpremien är den extra avkastning som en investerare kräver för att investera i en riskfylld tillgång. Ju högre risk en investering har desto större blir avkastningskravet för att kompensera detta. Inom portföljteorin definieras marknadens riskpremie som skillnaden mellan marknadsportföljens förväntande avkastning och den riskfria räntan.

Sharpe kvot

Sharpekvot är ett nyckeltal som beräknas genom att dividera riskpremien (avkastningen minus den riskfria räntan, alltså den extra avkastning som förvaltaren har åstadkommit genom att ta risk) med den totala risken som förvaltaren har tagit. Det etablerade måttet på totalrisk är volatilitet. Den förvaltare eller fond som har högst Sharpekvot under mätperioden har uppvisat störst skicklighet. Sharpekvoter kan därför användas för att rangordna skickligheten hos förvaltare. Nyckeltalet bör dock i teorin endast användas av någon som tänker överlämna hela sin förmögenhet till en förvaltare.

Spread

Skillnaden mellan köp och säljkurs. Finansiella instrument med en hög ”spread” är dyra att handla på kort sikt.

Standardavvikelse

Centralt inom riskberäkning, fondförvaltning och modern portföljteori. Standardavvikelsen är ett mått som visar på hur mycket exempelvis en fond eller portföljs värdeutveckling varierar kring sitt medelvärde. Ju större svängningar ju större risk. Man kan exempelvis jämföra flera olika Sverigefonders standardavvikelse i jämförelse med avkastningen som presterats. Om en fond har lägre standaravvikelse än börsindex, men ändå presterar bättre avkastning är det ofta en duktig förvaltare bakom fonden.

Teknisk analys

Teknisk analys (TA) är en samlingsbenämning på metoder för att, utifrån den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror mm., försöka att förutsäga den framtida utvecklingen. Grundtanken är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser. Teknisk analys fokuserar inte på ett underliggande eller på ett motiverat värde – utan på det verkliga värdet som sätts av marknaden och på hur det förändras över tiden. Priser anses ha en tendens att följa trender, med hög sannolikhet att utvecklingen fortsätter i trendens riktning. Ett grundläggande mål för teknisk analys är att avgöra vändningar i trender.

En gren av teknisk analys fokuserar på beteendevetenskapliga aspekter och en annan är inriktad på att bygga modeller och system som ger köp- och säljsignaler. En del tekniska analytiker menar att fundamental analys av ett instrument har begränsat prognosvärde, då marknaden inte vid varje tidpunkt är rationell, utan i stor utsträckning styrs av psykologi. En aktie kan vara övervärderad fundamentalt sett, men kursen kan ändå fortsätta stiga. Ett vanligt synsätt är att fundamental analys tar mer tid på sig för att få rätt – över tiden kommer alltid fundamenta att slå igenom i kurserna.

Value-at-risk (VaR)

Ett begrepp inom fond- och portföljförvaltning. VaR mäter avkastningens nedsida (down-side-risk). För en portfölj definieras VaR som den förlust som under en viss tidsperiod inte kommer att överskridas med en viss sannolikhet. Till exempel, en fond kan hävda att med 95% sannolikhet, kommer fondförmögenheten aldrig att minska i värde med mer än 4 % under en dag.

Volatilitet

Volatilitet är ett mått på hur ett värdepappers avkastning historiskt har varierat över tiden. Volatiliteten beräknas som variansen eller standardavvikelsen på årsbasis och anges i procent. Vanligtvis kopplas ett värdepappers risk ihop med volatilitet.